(1)
V. Rubtsov, A.; V. Levshina, V.; V. Mamaeva, S.; N. Khramova, L.; V. Khramov, I. Application of Fuzzy Set Theory in the Distribution of Information Flows of a Network Information System. J. inf. organ. sci. (Online) 2021, 45.