V. Rubtsov, A., V. Levshina, V., V. Mamaeva, S., N. Khramova, L., & V. Khramov, I. (2021). Application of Fuzzy Set Theory in the Distribution of Information Flows of a Network Information System. Journal of Information and Organizational Sciences, 45(1). https://doi.org/10.31341/jios.45.1.5