V. Rubtsov, A., V. Levshina, V., V. Mamaeva, S., N. Khramova, L. and V. Khramov, I. (2021) “Application of Fuzzy Set Theory in the Distribution of Information Flows of a Network Information System”, Journal of Information and Organizational Sciences, 45(1). doi: 10.31341/jios.45.1.5.